ವೈದ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ದೈವ ಸಂಬೂತ

ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ: ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕತ೯ನಾದರೆ ವೈದ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ More...

by suddi9 | Published 4 months ago
By suddi9 On Thursday, May 21st, 2020
0 Comments

 More...

By suddi9 On Monday, August 10th, 2015
0 Comments

boomika

 More...

By suddi9 On Friday, May 15th, 2015
0 Comments

prajwal

 More...

By suddi9 On Saturday, November 22nd, 2014
0 Comments

Diganth

 More...

By suddi9 On Sunday, November 9th, 2014
0 Comments

 More...

By suddi9 On Saturday, November 1st, 2014
0 Comments

 More...

Get Immediate Updates .. Like us on Facebook…

Visitors Count Visitor Counter